top of page

Role snů aneb Bořím mýty o třídnictví

Vychovatel, kontrolor nebo sociální partner. Nejen to mohou být role třídního učitele. Náš blogger Petr Šulc ve svém dnešním příspěvku sdílí vlastní zkušenosti s pozicí třídního učitele a zároveň dle svých slov boří některé zažité mýty.Z předchozích článků už víte, že má babička byla učitelkou. Tedy nejen učitelkou. Byla mou neoficiální mentorkou, když jsem se jednoho dne vyskytl ve školství. Samozřejmě jsem znal termíny ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence, asistent pedagoga, třídní učitel, uvádějící učitel. Znal jsem tyto role pouze teoreticky, jejich pravou tvář jsem však poznal až po nástupu do praxe. V dnešním článku bych se rád věnoval jedné z výše uvedených rolí. Jedné z těch obtížnějších. Jedné, jež lze označit jako tu maminku, která opatruje svá kuřátka. Třídní (učitel).


Přirozeně se nikdo neptá, zda třídním učitelem být hodláte. Prostě se jím stanete. Čím více se osvědčíte, tím častěji jím budete. Kdo prozatím třídním učitelem nebyl, je to jeho zbožné přání. Inu, víte… ono příliš není o co stát. Kromě uměle vyvolaného pocitu, že k někomu patříte více.


Podle zákona 563/2004 Sb. (tedy podle Zákona o pedagogických pracovnících) je třídním učitelem ten… no. Zákon nezná pojem třídní učitel. A tak se budete muset spokojit s mým vlastním, subjektivním výkladem. Pojďte se se mnou podívat na nepřeberné množství činností, s nimiž se v tomto postavení setkáte.


Třídní učitel aneb druhá maminka


Pofoukat bolístku, vyslechnout těžká a smutná slova, přeměřit teplotu. Jste-li na prvním stupni, pak se těmto aktivitám nevyhnete. Budou se na vás věšet, brát vás za ruku, tykat vám. Vše je dovoleno. Na druhém stupni to sice opadá, stále však za vámi budou chodit o radu a dobré slovo. To je na třídnictví ta příjemná věc.


Budou se na vás věšet, brát vás za ruku, tykat vám. Vše je dovoleno. Na druhém stupni to sice opadá, stále však za vámi budou chodit o radu a dobré slovo. To je na třídnictví ta příjemná věc.

Třídní učitel aneb administrativní úřednice


Třídní matrika, aktualizace údajů o žácích a jejich rodičích, vyplňování nekonečných tabulek a zpráv, téměř neustálá komunikace s rodiči a žáky. Ke všemu samozřejmě přidáme kontrolování třídní knihy, zaznamenávání absence žáků, vystavování informací o žácích a příprava podkladů pro pedagogickou radu. Máte-li ve třídě sociální případy, pak nebesa s vámi. Jsou tu zprávy a vyjádření pro soudy, orgány pro ochranu dětí a podobně.


Třídní učitel aneb vychovatel a psycholog


Napomenutí, důtky, výtky, hádky, soudy. V průběhu celého roku sledujete chování vašich žáků, přijímáte informace od ostatních vyučujících a vyvozujete patřičné důsledky. Vše monitorujete a s žáky diskutujete v rámci třídnických hodin. Společně s metodikem prevence sestavujete minimální preventivní program pro vaše žáky tak, abyste včas zabránili sociálně-patologickým jevům. A i tak se čas od času stane, že jim nezabráníte. A tak komunikujete, telefonujete, mailujete, vysedáváte v ředitelně. O všem vedete podrobné zápisy. A někdy je velmi obtížné ctít a vyžadovat u žáků dodržování některých pravidel, s nimiž vnitřně nesouhlasíte.


Třídní učitel aneb ekonom


Chcete na výlet, chcete na exkurzi, máte při škole zřízeno Sdružení rodičů a přátel školy? Pak jistě budete neustále vybírat peníze, počítat je, platit, vracet. A pořád dokola. A jakmile jedno dítě nezaplatí, opět voláte, mailujete, píšete. Říkejme tomu tedy správa třídního fondu a evidence plateb.


Napomenutí, důtky, výtky, hádky, soudy. V průběhu celého roku sledujete chování vašich žáků, přijímáte informace od ostatních vyučujících a vyvozujete patřičné důsledky. Vše monitorujete a s žáky diskutujete v rámci třídnických hodin.

Třídní učitel aneb kontrolor


Zničené učebnice, zničený školní majetek, neprospívající žáci. Pořád je kontrolujete. Vyřizujete. Objednáváte.


Třídní učitel aneb sociální partner


Přirozeně komunikujete s žáky. A pak jsou tady jejich rodiče. Svoláváte třídní schůzky, na nichž rodičům vše, co se týká organizace vzdělávání jejich dítěte, interpretujete. Přijímáte samozřejmě spousty cenných rad, neboť rodič má právo podílet se na vzdělávání svého dítěte. A tak vám do toho mluví a doporučuje vám, jak pracovat, jak učit, jak hodnotit. Anebo nejlépe, jak jeho dítěti pomoci k nádherným známkám za málo muziky. Na tomto místě přijměte prosím omluvu ti z vás, kteří tak nečiníte. Ostatně – lékaři také ordinují a operují bez nás a našich časopiseckých rad. Jako partner vystupujete i uvnitř organizace, a to vůči ostatním vyučujícím a vedení školy. Ano – je v pořádku, když své ovečky hájíte, ale čeho je moc, toho je příliš. S velkou pravděpodobností budete řešit konfliktní situace jiných vyučujících – a ti mají často jiný názor. Jednáte-li s rodičem, pořizujete zápis. A ten by měl zákonný zástupce podepsat. Buďte tedy asertivní. Rodič totiž do školy většinou nepřichází s dobrou náladou, aby si vypil kávu a poklábosil u zákusku. Velmi často se totiž setkáte s rodiči, kteří nerespektují naši práci, znevažují její význam, neověřují si fakta a jsou vždy na straně svých dětí, aniž by si vyslechli názor i druhé strany. Arogance, s níž mnozí z nich přistupují k zástupcům školy, včetně vedení.


Učitel aneb to všechno ostatní


Dlouhodobě chybí. Nemá omluvenku. Rodiče nekomunikují. Nedonesl peníze na pracovní sešit. V matematice nebyl připravený a neměl pomůcky. Rozbil v tělocviku okno. Exkurze. Vysvědčení, miliony podpisů. Dělení do skupin. Diplomy a jiná ohodnocení. Školní výlet.


Nemá omluvenku. Rodiče nekomunikují. Nedonesl peníze na pracovní sešit. V matematice nebyl připravený a neměl pomůcky. Rozbil v tělocviku okno. Exkurze. Vysvědčení, miliony podpisů.

Přiložím vám sem výtah o třídním učiteli, který jsem kdysi v pravěku sepsal k ukončení náslechové praxe.


Třídní učitel je specifický typ pedagogického pracovníka, který je k výkonu této funkce pověřen ředitelem školy a zajišťuje tak zvláštní úkoly z tohoto pověření vyplývající.


Dle metodického pokynu MŠMT třídní učitel sleduje docházku „svých“ žáků do školy a odpovědně vede její evidenci (omluvenou i neomluvenou), tím je zároveň zodpovědný za data uvedená ve třídní knize a třídním výkazu. Podílí se na výchovných opatřeních a jeho povinností je získat od žáků písemné informace o volitelných předmětech, jsou-li žákům k dispozici.


Třídní učitel je zároveň povinen žáky poučit o běžných pravidlech bezpečného chování, o školním řádu, pohybu a chování na veřejných komunikacích a podílí se na prevenci záškoláctví. O neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti včas informuje výchovného poradce a ověřuje věrohodnost omluvených nepřítomností. Se zákonným zástupcem žáka v případě potřeby řeší neomluvenou nepřítomnost, seznámí jej s povinností stanovenou zákonem a s možnými důsledky – v případě dalšího nárůstu. O tomto pohovoru provede zápis. Dále se účastní školní výchovné komise a uděluje žákům kázeňská opatření.


Každá škola reguluje úkoly třídních učitelů vlastním vnitřním řádem.


Určitě jsem na něco zapomněl. Víte, těch jednotlivých činností je opravdu přehršel. Dám vám radu na závěr. Pokud se ve svých začátcích na třídnictví necítíte, s poděkováním a vysvětlením jej u vedení odmítněte. Měli (nebo spíše mohli) by vám vyjít vstříc. Jednou se toho určitě dočkáte.


Petr Šulc

Comments


bottom of page