top of page

Společnost učitelů matematiky se představuje

V České republice působí různé profesní pedagogické skupiny, které bychom vám postupně rádi představili. Mezi tato sdružení patří i Společnost učitelů matematiky. Jedná se o spolek, který vznikl v roce 2005 a který se zabývá organizováním přednášek a dalších akcí zaměřených na témata související s didaktikou matematiky a s její popularizací. Také mimo jiné pořádá soutěže studentské vědecké odborné činnosti. Předsedkyně SUMA Naďa Vondrová nám tento spolek představila blíže.Pěkný den, paní Vondrová, mohla byste krátce představit Vaši organizaci? Jaké má poslání, historii a zaměření?


Společnost učitelů matematiky (SUMA) vznikla 10. 12. 2005 transformací z Matematické pedagogické sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), jedné z nejstarších učených společností v České republice. Kořeny JČMF sahají až do roku 1862, jejími členy byli vždy nejlepší odborníci zabývající se studiem matematiky a fyziky i vyučováním těchto disciplín u nás.


SUMA sdružuje ty členy JČMF, kteří působí ve školské praxi a jejichž odborným i profesním zájmem je matematika a její výuka. Od roku 2005 se intenzivně věnuje aktuálním otázkám, které souvisejí s vyučováním matematiky, a vyjadřuje se k nim na různých odborných i popularizačních úrovních. Svá expertní sdělení a doporučení zveřejňuje na svých stránkách www.suma.jcmf.cz.


V čem je Vaše organizace specifická a jak ovlivňuje dění ve Vašem oboru?


Pokud je nám známo, SUMA JČMF je jediná organizace u nás, v níž se sdružují učitelé matematiky. Současně je specifická i tím, že zahrnuje i pracovníky z vysokých škol, kteří se angažují v přípravě učitelů matematiky i v jejich dalším vzdělávání. Mezi hlavní aktivity členů společnosti SUMA patří organizování přednášek, seminářů a odborných konferencí o tématech souvisejících s didaktikou matematiky a s popularizací matematiky. Tímto způsobem se SUMA snaží působit na učitele a poskytovat jim užitečné další vzdělávání, v němž se dozvídají o nejnovějších trendech ve výuce matematiky a o výsledcích didakticko-matematického výzkumu. Pro nadané a talentované žáky a studenty SUMA pořádá soutěže studentské vědecké odborné činnosti.


Pokud by studenti daného oboru uvažovali o členství, mohou se přidat? Jaké výhody členství přináší?


Členy SUMA JČMF se mohou stát i studenti učitelství. Tím se stanou členy odborné komunity, jež sestává z lidí podobných zájmů, a mohou se aktivně účastnit akcí pořádaných SUMA či se ucházet o jejich pořádání (jde například o pořádání konferencí pro učitele či akcí pro žáky – přednášky, soutěže). JČMF je druhá nejstarší matematicko-fyzikální odborná společnost na světě, v níž se setkávají respektované osobnosti působící v těchto oborech. I tento fakt může být pro potenciální členy atraktivní. Členové JČMF mají i řadu přímých výhod, například nižší předplatné časopisů vydávaných JČMF, slevy na akcích a konferencích a publikacích apod.


Mohla byste představit nějaké konkrétní téma nebo aktivitu, jimž se nyní Vaše organizace aktuálně věnuje?


SUMA každoročně pořádá minimálně tři odborné konference pro učitele matematiky (viz webové stránky spolku), které si již našly své oddané účastníky a které přinášejí učitelům mnohé inspirace. V současné době působí řada členů Výboru SUMA i členů SUMA v rámci odborných skupin, které se zabývají revizí kurikula. To je úkol vysoce aktuální a důležitý.


V čem podle Vás tkví důležitost profesních pedagogických organizací?


Podle mého názoru je existence profesních pedagogických organizací důležitá pro daný obor a jeho rozvoj. Umožňuje členům setkávat se s dalšími odborníky ze svého oboru, diskutovat s nimi o otázkách, které je zajímají, oslovovat státní organizace (dává jim to určitou sílu vzhledem například k Ministerstvu školství či k médiím). Na jednom místě sdružuje odborníky z různých typů a stupňů škol a umožňuje jejich vzájemnou spolupráci.


Zpracováno redakcí

Foto: archiv Nadi Vondrové


Kdo je Naďa Vondrová?


Naďa Vondrová působí jako profesorka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde vzdělává budoucí učitele matematiky 2. a 3. stupně. Je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky a předsedkyní oborové rady doktorského studia v didaktice matematiky. Je autorkou a spoluautorkou stovek publikací, v nichž seznamuje odbornou veřejnost s výsledky nejen svých didakticko-matematických výzkumů. Vede diplomové a dizertační práce. Prakticky od začátku své profesní kariéry je činná v Jednotě českých matematiků a fyziků a od roku 2022 je předsedkyní jejího pobočného spolku Společnosti učitelů matematiky. Je aktivní v dalším vzdělávání učitelů matematiky a pravidelně organizuje konference pro učitele.

103 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page