top of page

Zánik hudební výchovy? Experti katedry hudební výchovy protestují proti revizi RVP ZV a vyzývají studující k připomínkování

Aktualizováno: 30. 5.

Redakce portálu Učitel21 přináší prohlášení expertů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jejich výzvu studentkám a studentům učitelství hudební výchovy. Vymezují se proti zániku hudební výchovy v nově navrženém Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a proti zavádění neověřeného experimentu, pro nějž chybí aprobovaní vyučující. Veřejné připomínkování pracovní podoby Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání probíhá (zde) do 31. května 2024. Dokument přináší celou řadu změn, ať již pozitivních, tak (přinejmenším) problematických. Nejen problematickým aspektům navrženého kurikula budeme na portále U21 věnovat pozornost s cílem otevřít debatu a přispět k veřejné konzultaci nového kurikula. Naším cílem je přispět k tomu, aby byl stěžejní dokument českého školství napsán kvalitně, přehledně, logicky, aby neopomíjel důležitá témata dnešního světa a aby pozitivně ovlivnil budoucnost českého školství.

 


Stanovisko pracovníků Katedry hudební výchovy PdF UP v Olomouci k návrhu revize RVP ZV

 

Důrazně protestujeme proti zániku vzdělávacího oboru hudební výchova ve všech ročnících základních škol ČR a jeho nahrazení nově vytvořeným vzdělávacím oborem hudební, taneční a dramatická výchova, jak je k veřejné konzultaci předloženo ve znění návrhu RVP ZV, a to z následujících důvodů:

 

1. Tento v praxi neověřený experiment nelze pokusně ověřovat na všech dětech v ČR!!! 

 

Doporučujeme:             

jeho životaschopnost nejprve důkladně a dlouhodobě prověřit na vybraném vzorku základních škol a teprve na základě výsledků otevřít diskusi o jeho možném začlenění do kurikulárních dokumentů.


 

2. Předmět hudební, taneční a dramatická výchova by měli vyučovat nekompetentní a neaprobovaní učitelé??? Pro navrhovaný předmět není na školách v celé ČR jediný učitel aprobovaný více nežli z jedné třetiny a pro totéž není v celé ČR akreditovaný jediný studijní program na vysokých školách připravujících budoucí učitele.

 

Doporučujeme:               

důsledně dbát na kvalitu výuky aprobovaností učitelů všech předmětů.

 

Snové vize autorů a praxí neověřený experiment nelze pokusně ověřovat na všech dětech v ČR!

 

3. Žádné z těchto rizik nehrozí v případě ponechání stávajícího uspořádání oblasti Umění a kultura v RVP ZV se dvěma základními vzdělávacími obory (hudební výchova a výtvarná výchova) a třemi doplňujícími obory (dramatická výchova, taneční a pohybová výchova, filmová/audiovizuální výchova). Doplňující obory mohou být již v současné době ve školách realizovány, pokud o to školy samy projeví zájem a pokud to podmínky školy umožňují (aprobovaný pedagog či kvalifikovaný odborník, prostorové podmínky apod.).

 

Doporučujeme:             

aby NPI provedl podle zadání MŠMT očekávanou revizi RVP ZV, nikoliv zcela zásadní změnu trvale poškozující vzdělávací obor hudební výchova a ve svém důsledku i obory taneční a pohybová výchova a dramatická výchova.


V Olomouci 14. 5. 2024

 


Budou naše děti učit nekompetentní učitelé? Je si ministerstvo vědomo, že v celé zemi není jediný učitel, který by uměl takto uměle vykonstruovaný a nevyzkoušený předmět učit?


Výzva studujícím


Milí studenti, milé studentky,

ještě jednou se na Vás v krátké době obracím, protože to prostě situace vyžaduje. Jak jistě víte, s pověřením ministerstva školství připravuje Národní pedagogický institut (NPI) revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jedná se o dokument, který bude pro příští léta určovat podobu vzdělávání na našich základních školách, tedy tam, kam svým studiem směřujete. V současné době je pracovními skupinami NPI předložen k veřejné konzultaci nový návrh revize, který je pro hudební výchovu bohužel katastrofální. V předloženém návrhu je totiž hudební výchova nahrazena nově vytvořeným předmětem (vzdělávacím oborem) hudební, taneční a dramatická výchova, což samo o sobě nezní špatně – pohyb, tanec a dramatické vyjádření šlo vždy s hudbou ruku v ruce, při prostudování návrhu však s překvapením zjistíte, co všechno ze tří různých a doposud samostatných oborů by měl v budoucnu učitel takového předmětu učit, a to při zachování stávající jednohodinové dotace. No a zde je ten problém: takový učitel v naší zemi prostě neexistuje a přitom jak víme, RVP je závazným kutikulárním dokumentem. Jak tomu tedy rozumět? Jak si odpovědět na následující otázky:  

 

Chce ministerstvo experimentovat na všech dětech? Je ministerstvo opravdu připraveno schválit nikým neprověřený experiment jako součást kurikulárního dokumentu platného pro všechny základní školy v republice?

 

Budou naše děti učit nekompetentní učitelé? Je si ministerstvo vědomo, že v celé zemi není jediný učitel, který by uměl takto uměle vykonstruovaný a nevyzkoušený předmět učit?

 

Na přípravě budoucích učitelů nezáleží? Je si ministerstvo vědomo, že není v této zemi jediný akreditovaný studijní program, který by budoucí učitele na tento předmět připravoval?

 

Cožpak ani na hudební výchově nezáleží? Kam se vytratil obsah předmětu hudební výchova v navrhovaném textu?

 

Respektuje předložený návrh zadání MŠMT? Naplnili členové komise NPI pro oblast Umění a kultura zadání MŠMT, když místo revize stávajícího dokumentu předkládají svou vlastní snovou vizi

 

V rámci veřejné konzultace se do 31. 5. 2024 může každý z nás k podobě předloženého návrhu revize RVP ZV vyjádřit v dotazníku k tomu určeném a já bych Vás o to chtěl co nejnaléhavěji požádat. Ne tím, že bych Vám chtěl vnutit svůj názor (ten jsem v dotazníku deklaroval sám za sebe), nýbrž výzvou, abyste po seznámení s textem návrhu revize RVP ZV následně v dotazníku podali jeho autorům i MŠMT zpětnou vazbu, tedy vyjádřili svůj vlastní názor, kterým se budete spolupodílet na podobě vzdělávání v následujících letech.

 

Plné znění návrhu revize RVP ZV (Chci si prostudovat návrh revize) stejně jako dotazník pro zpětnou vazbu k tomuto textu (Chci dát zpětnou vazbu) najdete na: https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

 

S důvěrou a nadějí

Jaromír Synek a Gabriela Coufalová, Katedra hudební výchovy PdF UP

 
Můžete si také přečíst:


ČAPEK, Robert. Revize RVP: likvidační hudební, taneční a dramatická výchova. Dostupné na: https://robertcapek.cz/revize-rvp-likvidacni-hudebni-tanecni-a-dramaticka-vychova/


PRCHAL, Jan. Tak nám zabíjejí hudební výchovu …? aneb Proč je důležité se zapojit do připomínkového řízení aktuálního návrhu Revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dostupné na: https://www.shvcr.cz/2024/05/12/tak-nam-zabijeji-hudebni-vychovu-aneb-proc-je-dulezite-se-zapojit-do-pripominkoveho-rizeni-aktualniho-navrhu-revize-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-pro-zakladni-vzdelavani/ 

 

 

 

Comments


bottom of page