top of page

Mediální gramotnost na olomoucké pedagogické fakultě — tipy na zdroje materiálů na jednom místě

Aktualizováno: 27. 2.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se dlouhodobě a systematicky věnuje posilování mediální gramotnosti a podpoře kritického myšlení, a to zejména prostřednictvím svých specializovaných center, např. Centra PRVoK (E-Bezpečí), a prostřednictvím vzdělávacích, osvětových a výzkumných aktivit realizovaných pro různé cílové skupiny. Článek přináší souhrn řady zdrojů do výuky, aktivit a výzkumných zpráv. Využijte je a inspirujte se!


Aktivity orientované na podporu mediální gramotnosti PdF UP systematicky realizuje od roku 2018, a to kontinuálně jak v podobě edukativní a osvětové, tak v podobě odborné a výzkumné. V roce 2023 došlo k aktualizaci a inovaci aktivit především směrem k rizikům spojeným s umělou inteligencí (viz dále v textu).

Aktivity zaměřené na posilování mediální gramotnosti jsou orientovány jak na zaměstnance fakulty, tak i na studenty a další cílové skupiny (dále v článku).

 

Odborně se specialisté fakulty zaměřují na celou řadu témat, jež se soustředí na posilování mediální a informační gramotnosti, např. konkrétně na tato:


a)      pravda a lež v online světě, fact-checking, debunking, reverzní vyhledávání,

b)      názor vs. fakta, jak je rozpoznat a odlišit,

c)      dezinformace, misinformace a hoaxy, deep fake

d)      kritická percepce médií a informací na internetu

e)      konspirační teorie,

f)       kognitivní zkreslení,

g)      reklama jako klíčové téma mediální výchovy, influencer marketing,

h)      sociální sítě,

i)       digitální wellbeing,

j)       mediální výchova v prostředí školy,

k)      umělá inteligence — její rizika a příležitosti

l)       média v kontextu vizuální a umělecké komunikace, intermédia, multimédia.

 

V rámci aktivit realizovaných na pedagogické fakultě byla vytvořena celá řada materiálů (příruček, brožur, letáků, ale také např. videí), jež jsou k dispozici jak našim studentům či pedagogům, tak i široké veřejnosti. Vše je zdarma v tištěné i digitální podobě.

Příklady našich výstupů:


Kromě toho provozujeme tematické webové stránky orientované na podporu mediální a digitální gramotnosti a také online bezpečnost, např. www.e-bezpeci.cz, www.mv21.cz apod.

 

Na podporu vizuální gramotnosti — jež je v současném mediálním světě s gramotností mediální úzce propojena — vznikla metodická podpora pro učitele a žáky na portále Bez názvu. Nedatováno. (viz část Ve světě obrazů nebo Ve světě umělých obrazů s akcentem na generativní nástroje umělé inteligence). Audiovizuální média akcentuje metodická webová stránka Multimediální projekty zaměřující se na interdisciplinární multimediální projekty ve výuce na školách a na tvorbu a analýzu audiovizuální tvorby.

 

Samostatným tématem je kromě recepce a kritické analýzy mediální komunikace — primárně spojované s mediální výchovou — rovněž téma tvůrčí produkce médií (vizuálního nebo multimediálního obsahu) jako způsobu hlubšího aktivního pochopení nástrojů mediální komunikace a jejich potenciálního manipulativního potenciálu. V tomto směru se na PdF UP realizují nejen vzdělávací aktivity, ale také projekty určené školám, resp. mladým tvůrcům do 26 let, viz projekt digitální přehlídky Be_on the Screen. Jejím viditelným výstupem je např. virtuální výstava podávající zprávu o reálném tvůrčím využívání nových médií v praxi; neméně důležitou vrstvou projektu je síťování a spolupráce pedagogů, tvůrců a odborníků. Již dříve jsme vydali rovněž publikaci K integraci mediální výchovy, jež nabízí podněty pro integraci mediální výchovy do stávajících vzdělávacích oborů, nebo publikaci Ambivalentní role reklamy v současné společnosti.

 

Primární cílovou skupinou, na kterou se zaměřujeme, jsou studenti PdF UP. Mediální výchova byla proto integrována jako samostatný předmět do učitelského základu (pedagogicko-psychologický modul), a to jak v prezenčních, tak kombinovaných formách studia. Některé katedry ji mají do svých programů zařazeny i samostatně mimo základ, na KČJL PdF UP jde o dvousemestrální kurz. Kromě Bc. a NMgr. studia na naší fakultě také realizujeme doktorské studium Čtenářství a mediální výchova.

 

Dochází tak k dynamickému propojení různých stupňů studií, kdy studenti doktorského studia vyučují studenty bakalářských a magisterských programů, v letošním roce je navíc připravili na projektový den o mediální výchově, kdy si zkusili poprvé učit na základní škole. Specializované výukové aktivity nebo navazující akce a kurzy se realizují v rámci pregraduální přípravy výtvarných pedagogů (viz např. specializovaný ateliér intermediální tvorby, pěstování praktických kompetencí pro tvorbu intermédií, četné realizace praktických diplomových a bakalářských prací pracujících s tématem (inter)médií a mediální komunikace).

 

Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří již vyučují na ZŠ či SŠ. Pro ty realizujeme celou řadu vzdělávacích aktivit — např. tematické semináře, workshopy, webináře apod. Pedagogové se tedy mohou s mediální výchovou hlouběji seznámit i touto cestou. Viz Reportáž ze školení (ČT24).

 

Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit samozřejmě také zaměstnanci pedagogické fakulty, pro které jsme např. realizovali přednášky Pravda a lež v online světě, Umělá inteligence ve vzdělávání a Rizika spojená s generativní umělou inteligencí. Zaměstnanci mají k dispozici také všechny materiály, které uvnitř fakulty vznikají — bonusem je i možnost získat materiály v papírové podobě.

 

Velmi důležitou cílovou skupinou jsou senioři, pro které pravidelně realizujeme vzdělávací akce orientované na online bezpečnost, ale také mediální gramotnost. I pro ně realizujeme program Pravda a lež na internetu. Reporáž ze školení pro seniory (ČT)

 

K dalším cílovým skupinám, které v této oblasti vzděláváme, patří státní a městská policie, školní psychologové, pracovníci krajských a městských úřadů, pracovníci OSPOD, pracovníci nízkoprahových center, ale také např. zaměstnanci firem. Pro ty všechny máme zpracovány vzdělávací akce orientované na posilování mediální gramotnosti a zvýšení bezpečnosti v online světě.

 
Jako vysokoškolská instituce realizujeme v oblasti mediální výchovy také výzkum. V době pandemie covid-19 jsme např. mapovali, s jakými typy nepravdivých informací o této nemoci se obyvatelé ČR setkávali a jak na ně reagovali.

  

K nejdůležitějším výzkumům orientovaným na mediální výchovu patří výzkum Český učitel ve světě médií, který vznikl právě na naší fakultě a který mapuje, zda jsou učitelé schopni rozpoznávat pravdivé a nepravdivé informace, a také to, jak v praxi probíhá výuka mediální

výchovy.

 

V roce 2023 jsme se pak specificky orientovali na problematiku umělé inteligence a také na rizika, která jsou s AI spojena (např. dezinformace, fake news, klonované hlasy, deep fake videa apod.).

 

Vznikl také tematický portál http://ai.upol.cz.

Naši odborníci publikují také další dílčí analýzy a didaktické studie spadající do oborových didaktik, viz např. zde, jež odborně a metodicky podporují učitele.

Rovněž fakultní portál Učitel21 pravidelně zveřejňuje, popularizuje a shromažďuje metodické a odborné podněty z oblasti mediální výchovy (aktuálně jde o desítky článků).

 

 

Pedagogická fakulta UP se aktivně zapojuje do aktivit orientovaných na posilování mediální gramotnosti veřejnosti, v roce 2023 se např. zapojila do:

 

Týdne pro digitální vzdělávání (Úřad vlády) — přednáška Rizika spojená s AI;

Olympiády mediální gramotnosti — pomoc při vyhodnocování testů a účast v odborné porotě;

Festival mediálního vzdělávání — Ukázky workshopů zaměřených na mediální vzdělávání;

Agorace Central Europe mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven — vytvoření metodik, pomoc při tvorbě osvětových videí;

Jeden svět Na Ohradní (https://jsnsgekom.cz/) — přednáška pro středoškolské žáky.


Pro pořad Wifina (ČT D) jsme také v minulosti natočili díl zaměřený na dezinformace, hoaxy a další problémy s digitálním světem.

 

Text: Kamil Kopecký, spolupráce Petra Šobáňová; úprava redakce portálu U21

 

 

 

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page