top of page

Využijte možnosti a připomínkujte návrh Rámcového vzdělávacího programu!

V současné době probíhá veřejné připomínkování Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV). Jde o klíčový dokument celého vzdělávacího systému v České republice a jeho podoba ovlivní rovněž pregraduální přípravu učitelů a učitelek pro základní školy.


RVP ZV je závazným dokumentem pro obor vzdělání základní škola. Je realizován na 1. stupni (1. až 5. ročník) a na 2. stupni (6. až 9. ročník) základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. Úspěšným absolvováním tohoto vzdělávacího programu na základní škole nebo na nižším stupni víceletých středních škol získává žák základní vzdělání. Současně žák naplňuje povinnou školní docházku. Diskutovaný dokument významně ovlivní nejen každodenní práci učitelek a učitelů, ale promítne se do života celé společnosti. Proto ho Národní pedagogický institut nyní v rámci veřejné konzultace předkládá každému, kdo se s ním chce seznámit.

 

Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání.

 

Během Veřejné konzultace si můžete prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit NPI svoje názory, připomínky a podněty.V červnu až září 2024 bude NPI zpracovávat zpětnou vazbu, v září oznámí výsledky Veřejné konzultace i to, jak se promítnou do finálního dokumentu. V září revidovaný RVP odevzdá NPI na MŠMT, kde ve druhé polovině roku začne schvalovací proces.

 

Rády bychom celé akademické obci PdF UP připomněly, že veřejné připomínkování nově navrženého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání stále probíhá (zde). Dokument přináší celou řadu změn, ať již pozitivních, tak problematických. Mnohé z problematických aspektů navrženého kurikula jsme měli možnost prodiskutovat na konferenci Jaké chceme kurikulum pro 21. století a všem zúčastněným děkujeme za jejich analýzy a podněty k debatě. Vzhledem k závažnosti některých připomínek a dopadům na naše studijní programy připravující učitele chystáme za fakultu — jako důležití aktéři vzdělávacího systému — soubor připomínek, jenž bude odeslán na NPI a MŠMT.

 

Vyzýváme Vás, abyste se do tvorby připomínek za PdF UP aktivně zapojili. Svoje připomínky v přehledné textové podobě nám prosím zašlete nejpozději do 24. května 2024, poté je zpracujeme a odešleme za PdF UP. Vedle toho bude jistě vhodné připomínkovat rovněž jako jednotlivci; lhůta je již jen do konce května.


Těšíme se na Vaše zapojení —

Petra Šobáňová & Radka Dofková

Comments


bottom of page